dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Dhjetor jane adoptuar 372 standarde dhe dokumente standardizimi, si shqiptare; nga te cilat 254 Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 118 Nderkombetare (ISO dhe IEC)Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 136
 

Informacion

E Drejta e Informimit

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Drejtorinë e Përgjithshme të Standardizimit. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI). Programi vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës DPS ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e LDI-së.

 

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së DPS, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.dps.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut.

 

Notifikime

Bazuar në Ligjin 9870, datë 04.02.2008 “Për Standardizimin” dhe akteve të tjera nënligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Autoriteti Kombëtar i Notifikimit dhe Pikë Kombëtare e Referimit në OBT për draft standardet, rregullat teknike dhe proçedurat e vlerësimit të konformitetit me ndikim në tregti.

Notifikimet si më më poshtë:

http://192.168.1.147/images/upload/img/topic.png Notifikimi në CEN

http://192.168.1.147/images/upload/img/topic.png Notifikimi në CENELEC

http://192.168.1.147/images/upload/img/topic.png Notifikimi në ISO/IEC

http://192.168.1.147/images/upload/img/topic.png Notifikimi i Rregullave Teknike

Pyetje/Përgjigje të shpeshta

FAQ

Aktivitete

Njoftime mbi Aktivitete kryesore të DPS pasqyrohen në këtë rubrikë.

1.     Mbledhjet e Bordit Drejtues

2.     Mbledhjet e Bordit Teknik

3.     Dita Botërore e Standardeve

4.     Marrëveshje Bashkëpunimi

5.     Aktivitete Promovuese

6.     Zhvillime të ndryshme të rëndësishme për proceset e punës