dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Shkurt-Mars 2017 jane adoptuar 379 standarde shqiptare dhe dokumente shqiptare standardizimi, nga te cilat 313 Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 66 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper >>Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 152
 

Publikime

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) i kushton një vëmendje të veçantë rritjes së informimit të operatorëve ekonomike, konsumatorëve dhe palëve të tjera të interesuara për standardet.

Për këtë janë përgatitur dhe shpërndahen në aktivitetet, panaire dhe tavolinat e promocionit një sërë botimesh me karakter të përgjithshëm informues, ashtu edhe në detaje me teknike, të tilla si: libra, fletëpalosje, broshura, artikuj të ndryshëm etj.

Disa nga botimet janë:

 

Fletepalosje:

 • Standardet – Rreth DPS;
 • Si të marrim pjesë në procesin e standardizimit;
 • Ju jetoni 24 orë me standarde Evropiane;
 • Standardet funksionojnë gjithmonë.

 

Libra dhe Broshura:

 • Standardizimi Europian në një kontekst global;
 • Direktivat dhe standardet që lidhen me to;
 • Markimi i produkteve dhe çertifikimi i sistemeve;
 • Përfitimiet nga standardet; 
 • Standardizimi, një garanci më shumë për cilësinë dhe sigurinë e produkteve;
 • Sistemet e Menaxhimit Mjedisor për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme;
 • Udhëzuesi i Menaxhimit të Shërbimieve;
 • Standardizimi për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme – Krijimi i përfitimeve.

 

Postera me tematik:

 • Të jetojmë me standarde shqiptare;
 • Si të marrim pjesë në procesin e standardizimit.

 

Gjithashtu, janë përgatitur materiale rreth rolit dhe misionit të DPS për koordinimin dhe zhvillimin e të gjitha veprimtarive në fushën e standardizimit, ku jepen edhe të dhëna mbi historikun e standardizimit në Shqipëri, misionit të DPS, çfarë është një standard, përfitimet nga përdorimi i standardeve etj.