dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 3
 

Karburantet e automobilave - Nafta - Kërkesat dhe metodat e provës

 

 

Ky standard evropian specifikon kërkesat dhe metodat e provës për karburantin e naftës të tregtuar dhe të furnizuar. Ai është i zbatueshëm për karburantin automobilistik të naftës për përdorim në automjet me motor nafte të projektuar për të kandiduar në karburant dizel motorrik që përmban deri në 7,0% (V/V) Ester Metil Acid yndyror.

 

Ky standard (EN 590: 2013+A1: 2017) është përgatitur nga Komiteti Teknik 19 i Komitetit Europian për Standardizimin (CEN / TC 19) "Lëndë djegëse të gazta dhe lëngje, lubrifikantë dhe produkte të ngjashme me naftë, origjinë sintetike dhe biologjike", sekretariati i të cilit mbahet nga Organi Kombëtar i Standardizimit të Hollandës (NEN).

 

Standardi është standard i harmonizuar europian dhe shënimi në pompën e këtij produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të Komisionit Europian:

 

 • Direktiva mbi Cilësinë e karburanteve nr. 98/70/EC; dhe
 • Direktiva e Infrastrukturës së Alternative të karburanteve nr. 2014/94/EU

 

Disa nga standardet e mëposhtme, referohen (tërësisht ose pjesërisht), në mënyrë normative në këtë standard dhe janë të domosdoshme për zbatimin e tij. Për referencat e datuara (me datë), zbatohet vetëm edicioni i cituar. Për referencat pa datë, zbatohet botimi i fundit i standardit të referuar (përfshirë çdo ndryshim të tij).

 

 • EN 116:2015, Naftë dhe lëndë djegëse për ngrohje shtëpiake - Përcaktimi i pikës së mbylljes së filtrit të ftohtë - Metoda me ftohje;
 • EN 12662:2014, Produkte të lëngëta të naftës - Përcaktimi i kontaminimit total në distilatet e mesme, motorrat me naftë dhe përbërësit organik të acideve yndyrore;
 • EN 12916:2016, Produktet e naftës - Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve aromatike në distilatet e mesme - Metoda e kromatografisë së lëngët me performancë të lartë me zbulimin e indeksit thyes;
 • EN 14078:2014, Produkte të lëngëta të naftës - Përcaktimi i përmbajtjes së përbërësve organik të acidit yndyror (FAME) në distilatet e mesme - Metoda e spektrometrisë me rreze infra të kuqe;
 • EN 14214:2012+A1:2014, Produkte të lëngëta të naftës – Përbërësit organik të acidit yndyror (FAME) për përdorim në motorët me naftë dhe aplikimet për ngrohje - Kërkesat dhe metodat e provës;
 • EN 15195:2014, Produkte të lëngëta të naftës - Përcaktimi i vonesës në ndezje dhe numrit të solventit/cetanit (DCN) të lëndëve djegëse të distilatit të mesëm nga djegia në dhomë me volum konstant;
 • EN 16942:2016, Karburantet - Identifikimi i përputhshmërisë së automjeteve - Paraqitja grafike për informimin e konsumatorit;
 • Produkte nafte - Përcaktimi i pikës së turbullirës (ISO 3015: 1992);
 • EN ISO 2160:1998, Produktet e naftës - Gërryerja ndaj bakrit - Testimi i rripave të bakrit (ISO 2160:1998).

 

 

Standardi specifikon:

 • Kërkesat dhe metodat e provës për ngjyruesit, shënjuesit dhe aditivët/shtesat, të cilat janë të lejuara gjatë testimit;
 • Përbërësit organik të acideve yndyrore (FAME);
 • Vlerat, kufizimet dhe standardet për secilën kërkesë të aplikueshme dhe metodat e provës për naftën për karburantet e automobilave;
 • Kërkesat në varësi të kushteve klimaterike dhe metodat përkatëse të testimit (vlerat, njësitë, kufizimet dhe standardet përkatëse;
 • Deklaratën e saktësisë dhe standardin që përdoret në rastin e mosmarrëveshjeve dhe interpretimin e rezultateve bazuar në saktësinë e metodës së provës, vecanërisht për densitetin dhe përmbajtjen e squfurit.

 

 

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.al

 Shto koment