dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 26
 

SSH EN 12597:2014

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 22
Çmimi: 3391 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 12597:2014   CEN/TC 336


Printo


Titulli në shqip

Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Terminologjia

Titulli në anglisht

Bitumen and bituminous binders - Terminology

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian përcakton termat për shtrimin për bitumin industrial ose të tipeve të tjera përzjerësish që derivojnë nga bitumi. Ky standard evropian ka për qëllim të mbulojë materialet të cilat janë qëllim i Komitetit Teknik 336 të CEN (KT 336), p,sh. vetëm bitumet dhe lidhësat bituminoz. Kjo si pasojë nuk duhet të shtrihet në lidhësit që nuk derivojnë nga nafta "hidrokarburet" të tilla si katran dhe derivate të saj ose për asfaltet natyrore. Megjithatë, disa përkufizime janë dhënë për disa materiale të përjashtuara dhe për termat e tyre përkatës. Termat përkatëse janë futur vetëm kur ata shfaqen në një përkufizim të një produkti ose procesi dhe kur bëhet e nevojshme përkufizimi i tyre për të kuptuar apo për tu shmangur çdo paqartësi. Materialet që mbulohen nga ky standard jepen në Fig. 1. Shënim : Figura 1 gjthashtu tregon një dallim të qartë ndërmjet materialeve të përfshira në këtë standard me ato jashtë këtij standardi.

Qëllimi në anglisht

This European Standard defines terms for paving or industrial bitumen of various types and binders derived from bitumen. This European Standard is intended to cover materials only within the scope of CEN/TC 336, i.e. only bitumens and bituminous binders. It should consequently not extend to non-petroleum "hydrocarbon" binders such as coal tar and its derivatives or to natural asphalts. However, some definitions are given for some excluded materials and related terms. The corresponding terms were introduced only when they appeared in a definition of a product or process and when their definition was found necessary for understanding or for avoiding any ambiguity. The materials covered by this European Standard are shown in Figure 1. NOTE Figure 1 also shows a clear distinction between materials inside and outside the scope of CEN/TC 336.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 12597:2003 withdrawn SSH EN 12597:2014 - 24.10.2014


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
31.12.2004 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Bitumi dhe lidhësa bituminozë - Terminologjia