dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 12
 

SSH EN 12043:2014

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 45
Çmimi: 4641 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 12043:2014   CEN/TC 153


Printo


Titulli në shqip

Makineritë e përpunimit të ushqimit - Dhomat e ndërmjetme të qëndrimit - Kërkesa për sigurinë dhe higjienën

Titulli në anglisht

Food processing machinery - Intermediate provers - Safety and hygiene requirements

Qëllimi në shqip

1.1 Ky standard evropian specifikon kërkesat e sigurisë dhe higjienës për projektimin dhe prodhimin e dhomave te ndermjetme me transportues xhep qe leviz me motor siç përshkruhet në pikën 3 dhe përdoret në industrinë ushqimore, beresit e pastave, dyqanet e bukes, etj për të dhënë një kohë pushimi për të brumin ndërmjet fazave te ndryshme të procesit. Ky standard evropian merret me të gjitha rreziqet e rëndësishme, situata të rrezikshme dhe ngjarjet ne lidhje me instalimin, rregullimin, punen, pastrimin, mirëmbajtjen, çmontimin, paaftësine dhe heqjen e dhomave te ndermjetme me transportues xhep qe leviz me motor kur ato janë përdorur si qëllim dhe në kushte të shpërdorimit të cilat janë të arsyeshme të parashikohen nga prodhuesi (shih klauzolën 4). Zhurma nuk është konsideruar të jetë një rrezik i rëndësishëm ne dhomat e ndermjetme. Kjo nuk do të thotë se prodhuesi i makinës është shfajësuar nga reduktimi i zhurmës dhe berja e nje deklaratë për zhurmën. Prandaj është propozuar një kod provë zhurme në Shtojcën A. 1.2 Makinat e mëposhtme përjashtohen: - sistem automatik ngarkimi i pavarur i pa integruar me makinën; - Makinat eksperimentale dhe prove nën zhvillimin eprodhuesit; - Pjisje brumi finale dhe ngadalsuese. 1.3 Ky standard evropian nuk është i zbatueshëm për dhomat e ndermjetme me transportues xhep qe levizin me motor të cilat janë prodhuar para datës së publikimit të tij si EN.

Qëllimi në anglisht

1.1 This European Standard specifies safety and hygiene requirements for the design and manufacture of intermediate provers with powered moving pocket carriers as described in Clause 3 and used in the food industry, pastry-making, bakeries, etc. for giving a resting time to dough between different phases of the process. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to the installation, adjustment, operation, cleaning, maintenance, dismantling, disabling and scrapping of intermediate provers with moving pocket carriers when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). Noise is not considered to be a significant hazard by intermediate provers. This does not mean that the manufacturer of the machine is absolved from reducing noise and making a noise declaration. Therefore a noise test code is proposed in Annex A. 1.2 The following machines are excluded: - independent automatic loading system not integrated with the machine; - experimental and testing machines under development by the manufacturer; - retarder and final proofer. 1.3 This European Standard is not applicable to intermediate provers with moving pocket carriers which are manufactured before the date of its publication as EN.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
27.10.2011 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Makineritë e përpunimit të ushqimit - Dhomat e ndërmjetme të prehjes - Kërkesa për sigurinë dhe higjenën
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2002 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Makineritë e përpunimit të ushqimit - Dhomat e ndërmjetme të prehjes - Kërkesa për sigurinë dhe higjenën