dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 48
 

SSH EN ISO 19001:2013

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 28
Çmimi: 3748 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 19001:2013   CEN/TC 140


Printo


Titulli në shqip

Pajisjet mjekësore për diagnostikimin in vitro - Informacioni i dhënë nga prodhuesi me reagentët e diagnostikimit për ekzaminimet biologjike (ISO 19001:2013)

Titulli në anglisht

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology (ISO 19001:2013)

Qëllimi në shqip

Standardi ndërkombëtar ISO 19001 specifikon kërkesat për informacionet që duhet të japë prodhuesi lidhur me reagentët e përdorur në ekzaminimet biologjike. Kjo vlen edhe për prodhuesit, furnizuesit dhe shitësit e substancave për theksimin e ngjyrave, njollave chromogenic dhe reagentët e tjerë të përdorura për ekzaminimet Histologjike dhe Citologjike përfshirë dhe ato të bakteriologjisë hematologjisë histo-kimisë që kryhet në laboratorët mjekësore si për analizat rutinë ashtu edhe për analizat bakteriologjike. Kërkesat për informacionin që duhet të sigurojë prodhuesi, siç specifikohen në standardin ISO 19001:2013 janë një parakusht për arritjen e rezultateve të krahasueshme dhe të riprodhueshme në të gjitha fushat e ekzaminimeve biologjike.

Qëllimi në anglisht

ISO 19001:2013 specifies requirements for information supplied by the manufacturer with reagents used in staining in biology. It applies to producers, suppliers and vendors of dyes, stains, chromogenic reagents and other reagents used for staining in histology and cytology including bacteriology, haematology, histochemistry, as performed in medical laboratories, both routine and research bacteriology. The requirements for information supplied by the manufacturer specified in ISO 19001:2013 are a prerequisite for achieving comparable and reproducible results in all fields of staining in biology.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 12376:2005 withdrawn SSH EN ISO 19001:2013 - 30.03.2015