dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 3
 

SSH EN 1253-1:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 33
Çmimi: 4165 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 1253-1:2015   CEN/TC 165


Printo


Titulli në shqip

Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 1: Ullukët/kanalet e dyshemesë bllokuese me hermetizues në një thellësi uji të paktën 50 mm

Titulli në anglisht

Gullies for buildings - Part 1: Trapped floor gullies with a depth water seal of at least 50 mm

Qëllimi në shqip

Ky standard Evropian klasifikon ullukët/kanalet e dyshemesë bllokuese për përdorim Brenda ndërtesave, jep udhëzime për vëndet e instalimit dhe specifikon kërkesat për projektin e ndërtimit, performancën dhe emërtimin e ullukëve të prodhuaar në fabrikë për ndërtesa, panvarësisht materialit, për përdorim në sistemet e shkarkimit të ujërave të zeza të cilat kërkojnë një hermetizues me një thellësi uji të paktën 50 mm (më tej ullukët/kanalet e dyshemesë). Edhe pse zakonisht përdoren për transportimin dhe shkarkimin e ujërave të zeza në familje, këta ullukë/kanalet e dyshemesë mund të transportojnë ose përcjellin ujëra të tjera të zeza psh ato industrial, me kusht që mos të ketë rrezik dëmtimi të shëndetit ose të komponentëve të tyre. Ky standard Evropian nuk zbatohet për: - kanale kullimi lineare siç janë specifikuar në standardin EN 1433, - pjesët e sipërme të ullukëve të cilët janë specifikuar në standardin EN 124 - kulluesit e çative dhe ullukët/kanalet e dyshemesë pa bllokues siç është specifikuar në standardin EN 1253 2.

Qëllimi në anglisht

This European Standard classifies floor gullies for use inside buildings, gives guidance for places of installation and specifies requirements for the construction, design, performance and marking of factory made gullies for buildings, irrespective of the material, for use in drainage systems requiring a trap with a depth of water seal of at least 50 mm (further: floor gullies). Although normally used to convey domestic wastewater, these floor gullies may convey other wastewater, e.g. industrial wastewater, provided there is no risk of damage to components or of injury to health. This European Standard does not apply to: - linear drainage channels as specified in EN 1433, - gully tops and manhole tops which are specified in EN 124, - roof drains and floor gullies without trap as specified in EN 1253 2.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 1253-1:2006 withdrawn SSH EN 1253-1:2015 - 16.12.2015


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 1: Kërkesat
Anglisht
Shfuqizuar 
29.12.2006 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 2: Metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 2: Kullimi i çative dhe kanalet e dyshemese pa sifon
Anglisht
Shfuqizuar 
29.12.2006 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 3: Kontrolli i cilësisë
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 3: Vlerësimi i konformitetit
Anglisht
Shfuqizuar 
29.12.2006 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 4: Mbulesat e mundshme anësore
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 4: Kapakët e mundshëm anësor
Anglisht
Shfuqizuar 
29.12.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 5: Kanalet me bllokim të lëngjeve shkarkues
Anglisht
Publikuar 
08.05.2018 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 5: Ullukët/kanalet me bllokim të lëndëve shkarkuese