dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH EN 45544-1:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 52
Çmimi: 5236 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 45544-1:2015   CEN/CLC/JWG CMI
This standard is equivalent to:
EN 45544-1:2015   CEN/CLC/JWG CMI


Printo


Titulli në shqip

Atmosfera në vendin e punës - Aparatura elektrike të përdorura për zbulimin e drejtpërdrejtë dhe matjen e drejtpërdrejtë të përqendrimit të gazeve dhe avujve toksike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe metodat e provave

Titulli në anglisht

Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 1: General requirements and test methods

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian specifikon kërkesat e përgjithshme dhe metodat e provave për përcaktimin e karakteristikave të performancës të aparaturave elektrike për përdorim të vazhdueshëm personale, të bartshme, të transportueshme dhe të fiksuar të përdorura për zbulimin direkt dhe matjen direkt të përqendrimit të gazeve toksike dhe avujve toksik në ambientin e punës

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies general requirements and test methods for the determination of the performance characteristics of personal, portable, transportable and fixed, continuous duty electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours in workplace atmospheres.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 45544-1:1999 withdrawn SSH EN 45544-1:2015 - 11.04.2018


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
30.05.2005 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Atmosfera e vendit të punës - Aparatet elektrike që përdoren për detektimin e drejtpërdrejt dhe matjen e drejtpërdrejt të përqendrimit të gazeve dhe avujve toksikë - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme dhe metodat e provave
Anglisht
Shfuqizuar 
01.05.2005 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Atmosfera e vendit të punës - Aparatet elektrike që përdoren për detektimin e drejtpërdrejt dhe matjen e drejtpërdrejt të përqendrimit të gazeve dhe avujve toksikë - Pjesa 2: Kërkesat e funksionimit për aparaturat që përdoren për matjen e përqendrimeve në regjimin e vlerave limit
Anglisht
Publikuar 
25.02.2015 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Atmosfera në vendin e punës - Aparatura elektrike të përdorura për zbulimin e drejtpërdrejtë dhe matjen e drejtpërdrejtë të përqendrimit të gazeve dhe avujve toksike - Pjesa 2: Kërkesat e performancës për aparatet e përdorura për matjen e ekspozimit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.05.2005 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Atmosfera e vendit të punës - Aparatet elektrike që përdoren për detektimin e drejtëpërdrejt dhe matjen e drejtëpërdrejt të përqëndrimit të gazeve dhe avujve toksikë - Pjesa 3: Kërkesat e funksionimit për aparaturat që përdoren për matjen e përqëndrimeve me vlera në kufij të lartë
Anglisht
Publikuar 
25.02.2015 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Atmosfera në vendin e punës - Aparatura elektrike të përdorura për zbulimin e drejtpërdrejtë dhe matjen e drejtpërdrejtë të përqendrimit të gazeve dhe avujve toksike - Pjesa 3: Kërkesa të performancës për aparaturat e përdorura për zbulimin e rrjedhjeve të gazit të përgjithshëm
Anglisht
Publikuar 
01.05.2005 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Atmosfera e vendit të punës - Aparatet elektrike që përdoren për detektimin e drejtëpërdrejt dhe matjen e drejtëpërdrejt të përqëndrimit të gazeve dhe avujve toksikë - Pjesa 4: Udhëzues për zgjedhjen, instalimin, përdorimin dhe mirëmbajtjen