dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH ISO 45001:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 43
Çmimi: 4641 lek


Printo


Titulli në shqip

Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë- Kërkesat me udhëzime për përdorim

Titulli në anglisht

Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use

Qëllimi në shqip

ISO 45001:2018 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë (OH & S) dhe jep udhëzime për përdorimin e tij, për t'i mundësuar organizatave të ofrojnë vendepune të sigurta dhe të shëndetshme duke parandaluar dëmtimet në lidhjeme punën dhe problemet me shendetin, si dhe duke përmirësuar në mënyrë proaktive performancen OH & S. të saj ISO 45001:2018 është i zbatueshëm për çdo organizatë që dëshiron të krijojë, zbatojë dhe mbajë një sistem menaxhimi OH & S për të përmirësuar shëndetin dhe sigurinë në punë, eliminimin e rreziqeve dhe minimizimin e rreziqeve OH & S (përfshirë mungesat e sistemit), shfrytëzimin e mundësive të OH & S dhe adresimin e moskonformiteteve të sistemit të menaxhimit të OH & S që lidhen me aktivitetet e tij. ISO 45001:2018 ndihmon një organizatë që të arrijë rezultatet e synuara të sistemit të menaxhimit të OH & S. Në përputhje me politikën e OH & S të organizatës, rezultatet e synuara të një sistemi menaxhimi OH & S përfshijnë: a) përmirësimin e vazhdueshëm të performancës së OH & S; b) përmbushjen e kërkesave ligjore dhe kërkesave të tjera; c) arritjen e objektivave të OH & S. ISO 45001: 2018 është i zbatueshëm për çdo organizatë pavarësisht nga madhësia, lloji dhe aktivitetet e saj. Ai është i aplikueshëm për rreziqet e OH & S nën kontrollin e organizatës, duke marrë parasysh faktorë të tillë si konteksti në të cilin organizata vepron dhe nevojat dhe pritshmëritë e punëtorëve të saj dhe palëve të tjera të interesuara. ISO 45001: 2018 nuk përcakton kritere specifike për performancën e OH & S, as nuk është përcaktues për hartimin e një sistemi të menaxhimi OH & S. ISO 45001:2018 mundëson një organizatë, nëpërmjet sistemit të saj të menaxhimit OH & S, që të integrojë aspekte të tjera të shëndetit dhe sigurisë, si p.sh. shëndeti/mirëqenia e punëtorit. ISO 45001:2018 nuk trajton çështje të tilla si siguria e produktit, dëmtimi i pronës ose ndikimet mjedisore, përtej rreziqeve ndaj punëtorëve dhe palëve të tjera të interesuara. ISO 45001: 2018 mund të përdoret në tërësi ose pjesërisht për të përmirësuar sistematikisht menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë në punë. Sidoqoftë, kërkesat për përputhshmërinë me këtë dokument nuk janë të pranueshme nëse të gjitha kërkesat e tij nuk përfshihen në sistemin e menaxhimit të OH & S të një organizate dhe të plotësohen pa përjashtim.

Qëllimi në anglisht

ISO 45001:2018 specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, and gives guidance for its use, to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance. ISO 45001:2018 is applicable to any organization that wishes to establish, implement and maintain an OH&S management system to improve occupational health and safety, eliminate hazards and minimize OH&S risks (including system deficiencies), take advantage of OH&S opportunities, and address OH&S management system nonconformities associated with its activities. ISO 45001:2018 helps an organization to achieve the intended outcomes of its OH&S management system. Consistent with the organization's OH&S policy, the intended outcomes of an OH&S management system include: a) continual improvement of OH&S performance; b) fulfilment of legal requirements and other requirements; c) achievement of OH&S objectives. ISO 45001:2018 is applicable to any organization regardless of its size, type and activities. It is applicable to the OH&S risks under the organization's control, taking into account factors such as the context in which the organization operates and the needs and expectations of its workers and other interested parties. ISO 45001:2018 does not state specific criteria for OH&S performance, nor is it prescriptive about the design of an OH&S management system. ISO 45001:2018 enables an organization, through its OH&S management system, to integrate other aspects of health and safety, such as worker wellness/wellbeing. ISO 45001:2018 does not address issues such as product safety, property damage or environmental impacts, beyond the risks to workers and other relevant interested parties. ISO 45001:2018 can be used in whole or in part to systematically improve occupational health and safety management. However, claims of conformity to this document are not acceptable unless all its requirements are incorporated into an organization's OH&S management system and fulfilled without exclusion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.