dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN ISO 50001:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 35
Çmimi: 4165 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
FprEN ISO 50001   CEN/CLC/JTC 14
This standard is equivalent to:
EN ISO 50001:2018   CEN/CLC/JTC 14
This standard is equivalent to:
ISO/FDIS 50001   ISO/TC 301


Printo


Titulli në shqip

Sistemet e menaxhimit të energjisë - Kërkesat bashkë me udhëzime për përdorim (ISO 50001:2018)

Titulli në anglisht

Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2018)

Qëllimi në shqip

Ky dokument specifikon kërkesat për ngritjen, implementimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi për menaxhimin e energjisë - EnMS. Rezultati i pritshëm është ti mundësojë një organizatë të ndjekë një qasje sistematike në mënyrë që të arrij një përmirësim të vazhdueshëm të performancës së energjisë dhe sistemit të menaxhimi të energjisë. Ky dokument: • a) është i zbatueshëm nga çdo organizatë pavarësisht tipit, madhësisë, vendndodhjes gjeografike, organizimit kulturor apo produkteve dhe shërbimeve që ofron; • b) është i zbatueshëm në aktivitetet që ndikojnë në performancën e energjisë, aktivitete këto që menaxhohen dhe kontrollohen nga organizata; • c) është i zbatueshëm pavarësisht nga sasia, përdorimi ose llojet e energjisë së konsumuar; • d) kërkon demonstrimin e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, por nuk përcakton nivelet e përmirësimit të performancës së energjisë që duhet arritur; • e) mund të përdoren në mënyrë të pavarur, të radhitet ose të integrohet me sisteme të tjera të menaxhimit. Aneksi A jep udhëzime për përdorimin e këtij dokumenti. Aneksi B përmban një krahasim të këtij edicioni me të mëparshmin.

Qëllimi në anglisht

This document specifies requirements for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system (EnMS). The intended outcome is to enable an organization to follow a systematic approach in achieving continual improvement of energy performance and the EnMS. This document: • a) is applicable to any organization regardless of its type, size, complexity, geographical location, organizational culture or the products and services it provides; • b) is applicable to activities affecting energy performance that are managed and controlled by the organization; • c) is applicable irrespective of the quantity, use, or types of energy consumed; • d) requires demonstration of continual energy performance improvement, but does not define levels of energy performance improvement to be achieved; • e) can be used independently, or be aligned or integrated with other management systems. Annex A provides guidance for the use of this document. Annex B provides a comparison of this edition with the previous edition.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
07.10.2013 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemi i menaxhimit të energjisë - Kërkesat bashkë me udhëzimin për përdorim